İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Uygulamamız

İstem Medikal’ de İşe Alma ve Yerleştirme – Oryantasyon- Performans Yönetimi- Eğitim ve Geliştirme – Kariyer Yönetimi- İş Değerlendirme- Ücret Yönetimi, İnsan Kaynakları Sistemleri mevcuttur.

İşe alınan tüm çalışanlara Organizasyonun Yapısı, Çalışma İlkeleri, Şirket Politikaları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilgileri ve İş Başı Eğitiminden oluşan geniş kapsamlı Oryantasyon Eğitimi verilir.

Çalışanlarımız için, Performans Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları sonuçlarına göre Kişisel Gelişim ve Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri, çalışanların Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Eğitimleri, ayrıca Çalışma Mevzuatı gereği eğitimler düzenlenmektedir.

İş ve Staj Başvuruları

  • Şirketimizde hem meslek lisesi hem de üniversite öğrencileri için belirli bir kontenjan dahilinde staj imkanları bulunmaktadır. Staj programlarındaki temel amacımız öğrencilere iş başı deneyimi kazandırmaktır.
  •  
  • Staj Dönemi: Meslek Lisesi öğrencileri  Eylül – Haziran, üniversite öğrencileri Haziran – Eylül döneminde iş yerimizde zorunlu staj yapmaktadırlar. Ayrıca uzun dönemli olarak proje bazlı staj imkanlarımız da bulunmaktadır.

İste Medikal olarak toplumumuz ve sektörümüz için değer yaratmayı temel sorumluluık alalnlarımızdan biri olarak görür, özümüzdeki “iyilik” değerimiz ile tüm faaliyetlerimzide sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz. Bu anlayışı şirketimizin her bir kademesinde içselleştirir; çalışan, müşteri, tedarikçi ve tüm toplumu kapsayan değer zincirinde kurumsal sosyal sorumluluğun bilinciyle hareket ederiz.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin ölçülmesi için iç ve dış tetkikler ile düzenleyerek dünya çapında tedarik zincirinde çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedef alan kuruluş BSCI’ın (Business Social Compliance Initiative) davranış kurallarına uyum gösterdiğimizi taahhüt ederiz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamızın uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasından başta şirket üst yönetimi olmak üzere tüm İstem Medikal çalışanları sorumludur.

BSCI Üreticiler İçin Uygulama Koşulları

BSCI Davranis Kuralları

BSCI Davranis Kuralları

BSCI Üreticiler İçin Uygulama Koşulları ENG

BSCI Davranış Kuralları ENG

BSCI Davranış Kuralları A3 ENG

IK.P.001.057 İnsan Hakları Politikası

IK.P.001.56 Adil Ücret Hesaplama Politikası

IK.P.001.54 Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası

IK.P.001.55 Çocuk ve Genç İstismarının Engellenmesi Politikası

IK.P.001.53 Zorla Çalıştırma Politikası

IK.P.001.51 Ayrımcılık Karşıtı Politika

IK.P.001.52 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

IK.P.001.50 Yaşam Ücreti Hesaplama Politikası

IK.P.001.47 Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırmama Politikası

IK.P.001.57 Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi Politikası

1. AMAÇ

İnsan Hakları Politikası’nın amacı, İstem medikal ‘in insan haklarına ilişkin benimsediği ilkeleri yansıtarak; çalışanlarına ve iş ortaklarına yol gösterici bir rehber oluşturmaktır.

Bu politika; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Temel ILO Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve ulusal yasalar temel alınarak hazırlanmıştır. 

İstem Medikal  bünyesinde ve bağlı şirketlerde çalışanlar ve tüm iş ortakları için geçerli olan etik ilkeleri ve çalışma yaşamındaki davranış standartlarını içeren İstem Medikal ‘de  Biz ve İlkelerimiz  ile uyumludur

2. KAPSAM

Bu politika, dünyadaki bütün İstem Medikal  şirketleri ile tedarikçiler ve bayiler dahil olmak üzere, şirketin iş ilişkisi kurduğu tüm kurum ve kuruluşlar (“iş ortakları”) için geçerlidir. İstem Medikal , iş ortaklarının da bu politikada belirtilen ilkeleri uygulamalarını ve benzer politikalar benimsemelerini teşvik eder.

3. SORUMLULUKLAR

Bu politikanın uygulanmasından İstem Medikal  Üst Yönetimi, İnsan Kaynakları , Fabrika müdürü ve bölüm müdürleri sorumludur.

İstem Medikal  Yönetim Kurulu, İnsan Hakları Politikası’ndaki kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

4. POLİTİKA

İstem Medikal  global ölçekte faaliyet gösterdiği tüm iş yerlerinde insan haklarına saygılı şekilde operasyonlarını yürütmektedir.

Şirket, çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmak için çalışır.

4.1. İlke, Taahhüt ve İlgili Uygulamalar

4.1.1. İnsan Haklarına Saygı ve Uygunluk

Bütün ilişkilerinde karşılıklı saygıyı temel alan İstem Medikal; çalışanları, müşterileri, iş ortakları, rakipleri ve faaliyet gösterdiği topluluklarla olan ilişkilerinde insan haklarına uygun davranmak, onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmek için çalışır.

4.1.2. Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Dahil Etme

Çalışanların farklılıkları ne olursa olsun, kendilerini tam olarak dahil hissettikleri, tüm davranışlarında birbirinin hak ve onurunu gözetecekleri bir çalışma ortamı sunulmaktadır.

İşe alım, yerleştirme, kariyer gelişimi, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararları; çalışanın niteliği, performansı, becerisi ve deneyimi temel alınarak gerçekleştirilir. Performans ve kurumsal başarıya katkının takdir edildiği bu sistemde kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliği teşvik edilir. Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için işgücünde çeşitlilik esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip, farklılıklara saygı duyan, açık görüşlü ve hoşgörülü yeteneklerin geliştirilmesi ve elde tutulması için çalışılır.

4.1.3. Ayrımcılık

İstem Medikal ‘de çalışan herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanır. İstem Medikal ‘de Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası’na paralel olarak hiçbir şekilde yaş, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, ekonomik durum, cinsel yönelim, sağlık durumu, engellilik, dış görünüş, giyim ve yaşam tarzı açısından ayrımcılık yapılamaz. Ayrımcılık içeren davranış, eylem veya herhangi bir türde misillemeye tolerans gösterilmez.

4.1.4. Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü

Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilir.

4.1.5. İfade Özgürlüğü

Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinir, çalışanların kendilerini özgürce ifade etmeleri için gerekli araç ve ortamları sağlar.

4.1.6. İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanların ve herhangi bir nedenle İstem Medikal işyerleri ve/veya çalışma alanlarında bulunan ziyaretçiler ya da iş ortaklarının sağlık ve güvenliğinin korunması İstem Medikal ‘in  önemli öncelikleri arasındadır. Bu nedenle şirket yönetimi işyerlerinde olası tehlikeleri önlemek için en yüksek güvenlik standartlarını sağlamaya çalışır.

Güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturmak amacıyla yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile kurum içi gerekliliklere uymak esastır. İstem Medikal , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda düzenli olarak kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayıp çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlanması ve bu ortamın sürdürülmesi için çalışır.

1.1.1. Zorla Çalıştırma

Çalışanların kendi rızaları dışında çalıştırılmasına izin verilmez. Hiçbir çalışan, hiçbir konuda baskı altında tutulmaz, tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilir.

1.1.2. Çocuk İşgücü

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesine de uygun olarak İstem Medikal ‘de  çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.

1.1.3. Şiddet ve Kötü Muamele

İstem Medikal tüm çalışanlarına güvenli bir iş ortamı sağlamayı taahhüt eder, onlara saygılı ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde davranır. Çalışanlar da sebebi ne olursa olsun herhangi birine fiziksel ve psikolojik şiddet ve kötü muamelede bulunmamak ve başkalarının bu tür davranışlarda bulunmasına göz yummamak zorundadır. Eyleme geçmese bile şiddet ve kötü muamele tehdidi veya gözdağı verme amaçlı korku salma girişimleri de aynı kapsamda değerlendirilir. İstem Medikal ‘de fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik taciz, suistimal veya tehdidin hiçbir türüne tolerans gösterilmez.

1.1.4. Çalışma Saatleri, Ücretler ve Özlük Hakları

İstem Medikal operasyonlarını ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan olanaklar hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütür. Çalışanların iş saatleri içerisinde verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirerek, fazla mesai yapılmasının önüne geçilmesini amaçlar, iş ve özel hayat dengesinin korunmasını destekler.

İstem Medikal  işyerinde gelişimi sürekli destekleyen, üretken ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturulmasını, kişisel gelişim fırsatlarını, eğitim yatırımlarını, başarıyı, örnek davranışı, yenilikçiliği ve yaratıcılığı destekleyen takdir ve ödüllendirme programlarını teşvik eder.

4.2. Politikaya Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

İstem Medikal ‘de etik değer ve ilkeler, politika ve prosedürler ya da yasal düzenlemelere aykırı olduğu düşünülen her durum ve şüphe Etik Hat üzerinden bildirilir.

Etik Hat, İstem Medikal ‘den  bağımsız şirket(ler) tarafından işletilen, Türkiye ve diğer ülkelerde tespit edilen veya tanık olunan uygunsuzlukların paylaşılabileceği, endişelerin sözlü ya da yazılı olarak dile getirilebileceği ya da soru sorulabileceği 7/24 kesintisiz hizmet veren, telefon veya internet sitesi üzerinden ulaşılabilen destek merkezidir.

Güncel Etik Hat kanalları ve kullanımına ilişkin bilgilendirmeler, İstem Medikal ‘de Biz ve İlkelerimiz, şirket içi intranet ve duyuru sistemleriyle (e-posta, afişler vb.) çalışanlara duyurulur.

İstem Medikal’de;

-Adil Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

-Ücret ve yan hakların yönetiminde; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler olarak dikkate alınmakta, ücretlendirmede, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikler kriter olarak kabul edilmemekte ayrımcılık yapılmamaktadır.

-Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve çalışanların performansı ile uyumlu olması esastır.

-Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası uygulanmamaktadır.

-Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, uluslararası geçerliliği bulunan standartlar esas alınarak görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı, risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı problem çözme becerileri dikkate alınmaktadır. Şirketimiz ücret politikasını yönetirken aşağıdaki değerleri esas almaktadır. Bu değerler tüm ücret uygulamalarında dikkate alınır.

  • Adil
  • Şeffaf
  • Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan
  • Sürdürülebilir başarıyı özendiren

Şirket risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmalıdır.

GENEL MÜDÜR

Levent HAYYAOĞLU

Bu politika metni ile rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması ve şirket imajının korunması amaçlanmaktadır. İşletmemizin Etik Kurallarının bütünleyici bir parçası olan bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm topluluk faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde  olabilir.

Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. İSTEM Medikal , faaliyet gösterdiği rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Topluluğumuz bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Topluluğun tüm paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda çok daha hassas bir tavır sergilenmektedir. Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir.

İSTEM MEDİKAL Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası kapsamındaki kişilerin; Topluluk lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur.

İSTEM Medikal ; devlet kurumları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşların yasal hakları korunur. Muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt altına alınır, kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulur. Rüşvet ve Yolsuzluk gibi bir durumla karşılaşıldığında “İSTEM MEDİKAL ve Anadolu Grubu İş Etiği İlkeleri Ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği” kapsamında ilan edilen uygunsuzluk bildirim yöntemlerine göre aşağıda belirtilen bildirim kanallarından ulaşılarak bildirim yapılmalıdır.

İstem Medikal ;

  • Elektronik Posta Adresi: istem@istemmedikal.com.tr
  • Telefon Hattı: 0 (312) 394 55 62
  • Fax: 0 (312) 394 55 63   

GENEL MÜDÜR

Levent  HAYYAOĞLU

İSTEM MEDİKAL ’de;

4857 sayılı İş Kanunun 85. maddesine dayanılarak hazırlanmış ’’Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” gereği çocuk ve genç işçi çalıştırılmamaktadır.

Çocuk ve genç işçilerin şirketimize iş başvurusu yapma ve benzeri durumlarda Türk Ceza Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmış ’’Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ ve Çocuk İşçiliği İle Mücadele ve Genç İşçi Çalıştırma Prosedürü uygulanmaktadır.

Çocuk ve/veya genç işçilerin çalışmak için başvuru yaptığı tespit edilmesi veya çocuk ve/veya genç işçi çalıştırılmamasına rağmen normal yollar dışında çalışma alanına girdiği tespit edilmesi halinde izlenecek yol aşağıdaki gibidir;

– Üretimin herhangi bir kademesinde, çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlanmayacaktır.

-Çocuk ve/veya genç işçilerin maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir.

-Çocuk ve/veya genç işçilerin şirketimize başvuru yapması halinde bu kişilerin okul durumları sorgulanarak okula gitmesi desteklenecektir. İhtiyaç halinde finansal destek verecek ilgili kurumlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.

GENEL MÜDÜR

Levent  HAYYAOĞLU

İstem Medikal  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen ‘Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Gönüllü Fazla Mesai’ politikasına uymayı kabul ve taahhüt eder.

Amacımız; tüm çalışanlarımız için insana yaraşır bir çalışma ortamı sağlamaktır. Şirketimizin herhangi bir çalışanı, yöneticisi, müşterisi, misafiri, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılabilecek zorla çalıştırma eylemleri kabul edilemez.

Zorla veya zorunlu çalıştırma; herhangi bir kişinin baskı, şiddet, ceza tehdidi altında ve gönüllü olmadığı bir biçimde mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri ifade eder. İşçiye ücret veya diğer bazı tazminatların ödeniyor olması, o işin zorla veya zorunlu biçimde yaptırılabileceği anlamına gelmez. Bir hak olarak emeğin özgürce sunulması ve çalışanların, yasal çerçevede veya makul bir süre öncesinde haber vermek kaydıyla iş akdini sonlandırmakta özgür olmaları garanti altına alınmaktadır. Zorla çalıştırma, temel insan hakları ihlalidir.

Zorla çalıştırmaya örnek olabilecek durumlar:

-Borçlandırarak çalıştırma,

-Kişinin çalışmayı reddetme hakkının bulunmadığı durumların yaratılması,

-Mahkeme kararı ile aksi sabit olmadığı ve bir kamu otoritesinin özel gözetimi bulunmaksızın mahkûm ya da hükümlülerin çalıştırıldığı durumları kapsar.

Şirketimiz; çocuk, genç işçilik ve zorla çalıştırmaya müsaade etmez, tedarikçilerinde olmasına müsamaha göstermez.

Tedarikçilerimizde çalışacak genç işçi veya stajyerler yerel kanunun gerektirdiği şekilde kayıt altına alınmalıdırlar.

Bu Politikanın ilke ve standartlarına aykırı uygulamalar ile karşılaşıldığında tedarikçi ile iş ilişkisi kesilir.

 

GENEL  MÜDÜR

Levent HAYYAOĞLU

1. POLİTİKA

İstem Medikal, birlikte çalıştığı kişilere ve bu kişilerin kültür, etnik köken, renk, ırk, cinsiyet, uyruk, yaş, din, medeni durum, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifade, engellilik, gazilik durumu, eğitim, yaşam deneyimi, fikir, düşünce, inanç, ve çalışma tarzı da dahil olmak üzere sundukları çeşitliliğe değer verir. Dahil etme ilkesi ile tüm çalışanlarına aynı düzeyde bilgi ve fırsat erişimi sunmayı görev edinmiştir.

İstem Medikal Şubelerinde; cinsiyet, ırk, etnik köken, renk, din, yaş, uyruk, kültür, soy, vatandaşlık, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifade, engellilik, gazilik durumu ya da yasal olarak tanınan başka bir statüye dayanarak kimseye karşı saygısızlık yapılmasına, uygunsuz ifadelerde bulunulmasına ve adil olmayan şekillerde davranılmasına hoşgörü gösterilmez.

Bu prosedür ile İstem Medikal Şubelerinde işe alınma, ücret, terfi, disiplin, işten çıkarılma, emeklilik gibi uygulamalarda ırk, dil, din, cinsiyet, ibadet biçimi, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, etnik köken, inanç, hemşericilik, engellilik, yaş ve görüş ayrımcılığı (negatif-pozitif) yapılmasını engellemek ve karşılıklı saygının egemen olduğu her türlü ayrımcılıktan arınmış kaliteli bir çalışma ortamı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu prosedürün çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanarak bu konularla ilgili olumsuz geri bildirim alınmaması hedeflenmektedir.

2. KAPSAM

Bu prosedürün amacı İstem Medikal çatısı altında çalışan; stajyer, çırak, gündelikçi, parça başı dahil tüm işçilerin ve işçi adaylarının ayrımcılık yapmamalarını ve maruz kalmamalarını sağlamak olduğundan dolayı; bu kişilerin tamamı kapsam dahilindedir. Ayrıca İstem Medikal’in tüm tedarikçileri, müşterileri, ziyaretçileri de bu kapsama dahildir.

3. SORUMLULAR VE PERSONEL

3.1. Prosedürün Yürütülmesi

Ayrımcılık karşıtı politika ve prosedürün işçilere anlatılmasından İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur. Yeni işe başlayanlara, şirketin konuya ilişkin bakış açısı ve prosedürün işleyişi oryantasyon eğitiminde anlatılır. İşçiler ayrımcılık ile ilgili şikayetlerini; Dilek Şikayet kutuları aracılığıyla ve Açık Kapı Politikasıyla İnsan Kaynakları Müdürü’ne iletebilirler. Şikayetlerin değerlendirilmesinden Şirket Sahibi veya yetkilisi sorumludur. Çalışanlar şikayetlerini paylaşırken, objektif bir yaklaşımla değerlendirileceğinden ve istenmediği sürece kimseyle paylaşılmayacağından emin olur.

3.2. Prosedürün Kullanıcıları

İstem Medikal’de çalışan çırak, stajyer, gündelikçiler de dahil olmak üzere tüm işçiler bu sistemin daimi kullanıcılarıdır. Yeni işe alımlarda, şirketin konuya bakış açısı ve prosedürün işleyişi İnsan Kaynakları Departmanı tarafından işçilere anlatılır. Eski çalışanlara prosedür hakkında eğitim İnsan Kaynakları Departmanı tarafından verilir.

4. PROSEDÜR

İşçiler aşağıda belirtilen şekillerde konuyla ilgili şikayetlerini yetkililere iletebilirler;

-Dilek Şikayet Kutuları ile

-Açık Kapı Politikası ile

4.1. Ayrımcılık Kapsamına Giren Davranışlar

Irk, cinsiyet, renk, dil, din, uyruk, yaş, engellilik ve diğer korunan özellikler ile ilgili uygunsuz ifadelerde bulunulması, açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar yapılması,

4.2. Ayrımcılığı Önlemek Adına Alınan Tedbirler

İşe alım, terfi, tayin, emeklilik ve diğer uygulamalarda kişilerin; Irk, dil, din, yaş, cinsiyet, ibadet biçimi, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, etnik köken, inanç, hemşericilik, engellilik, fiziksel görünüş ve görüşleri talep edilmez. Uygulamalarda bu bilgiler tercih sebebi olarak kullanılmaz, ölçüt olarak göreve uygunluk vasıfları dikkate alınır.

İş ilanlarında alınacak kişinin ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, ibadet biçimi, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, etnik köken, inanç, hemşericilik, engellilik, fiziksel görünüş ve görüş gibi bilgileri talep edilmez.

İş başvuru formlarında kişilerin ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, ibadet biçimi, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, etnik köken, inanç, hemşericilik, engellilik, fiziksel görünüş ve görüş gibi bilgileri istenmez.

Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgiler (sağlık bilgileri, ekonomik veriler, Irk, dil, din, yaş, cinsiyet, ibadet biçimi, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, etnik köken, inanç, hemşericilik, engellilik, fiziksel görünüş ve görüşler vb.) saklı tutulur ve paylaşılmaz.

4.3. Ayrımcılık Durumlarında İşverenin Sorumlulukları

Ayrımcılığa maruz kaldığını iddia eden çalışana karşı sorumluluğu: Türk İş Hukuku’na göre işverenin; “işçiyi gözetme borcu” çerçevesinde çalışanının, vücut bütünlüğünü, sağlığını ve  yaşamını korumak ve iş yerinde iyi niyet kurallarına uygunluğu sağlamak Anayasal bir görevidir. İşçi ihlalin varlığını güçlü bir biçimde ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olup olmadığını ispat etmekle yükümlü olur. İşveren, kendisine yapılan şikayet üzerine derhal ciddi bir soruşturma başlatır. Adil ve kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirilmesine izin verecek şekilde gizliliğin korunması için her türlü önlemi alır. Ayrımcı davranışta bulunduğu iddia edilen kişiye de kendini savunma hakkı verilir. Ayrımcılığın gerçekleştiğine kani olunduktan sonra, ilgili kişi uygun bir cezayla disipline edilir veya hizmet akdine son verilir. Diğer taraftan, ayrımcılık iddiasının asılsız ve kötü niyetle ortaya atıldığı kanıtlanırsa; ayrımcı davranışa maruz kaldığını iddia eden işçi uygun bir cezayla disipline edilir veya hizmet akdine son verilir.

Ayrımcı davranışta bulunduğu iddia edilen çalışana karşı sorumluluğu: İşverenin hakkında şikayet olan çalışanına karşı da sorumluluğu vardır. Bu bağlamda, işveren şikayeti her yönüyle değerlendirmeden ve bu kişiler hakkında soruşturma yapmadan kişiye bir yaptırım uygulamaz.

Uygulanacak Cezalar;

– Ayrımcı davranışta bulunan kişinin bu davranışı bilinçli olarak gerçekleştirdiği kanıtlanırsa kişinin iş akdine son verilir.

-Ayrımcı davranışta bulunan kişinin bu davranışı bilinçsiz olarak gerçekleştirdiği kanıtlanırsa, yazılı ihtar verilir, davranışın devam etmesi durumunda çalışanın iş akdi fesih edilir.

-Asılsız ve kötü niyetle ortaya atılan ayrımcılık iddiaları kanıtlandığı takdirde; ayrımcı davranışa maruz kaldığını iddia eden çalışana yazılı ihtar verilir veya iş sözleşmesi haklı nedenle fesih edilir.

4.4. Organizasyon Yapısı

Şirket Sahibi (Genel Müdür) Görev ve Sorumlulukları; Prosedürün sorunsuz bir şekilde işlemesi için gerekli görevlendirmeleri yapmak. Çalışanlara şirketin bakış açısı ve prosedürün işleyişi hakkında bilgi verilmesini sağlamak. İşveren / İşveren vekili , Fabrika Müdürü ve  insan Kaynakları Müdürü gelen şikayetlerin değerlendirilmesini yapmak, gerekli aksiyonları almak veya ilgili birimleri görevlendirmek üzere ayda 1( bir ) defa toplanır ve ilgili kararlar toplantı tutanağı ile kayda alınır.

İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynakları Departmanı Görev ve Sorumlulukları; Çalışanlara şirketin konuya ilişkin bakış açısı ve prosedürün işleyişi hakkında bilgi vermek. Yeni başlayanlara oryantasyon eğitiminde konuyla ilgili bilgilendirme yapmak. Konuyla ilgili şikayet geldiği takdirde kayıt altına almak, geriye dönük kontrollerle gelişmeleri takip etmek ve çözüme ulaştığında şikayeti kapatmak, çözüme ulaşmayan şikayetleri gündeme getirmek.

5. EĞİTİM & DEĞERLENDİRMELER

Ayrımcılık karşıtı politika ve prosedürün işleyişi hakkında İnsan Kaynakları Departmanı tarafından işçilere eğitim verilir. Prosedürün tüm ayrıntıları işçilere anlatılmış ve böyle durumlarda hiçbir endişe duyulmadan paylaşılması konusunda teşvik edilmiştir. Yeni işe alımlarda verilen oryantasyonun bir parçası olarak Ayrımcılık Karşıtı Politika ve Prosedür hakkında işçiler bilgilendirilir.

6. GERİ BİLDİRİM VE KONTROL

Şikayetler ile ilgili gelişmeler geriye dönük kontroller ile takip edilir. Şikayet çözüme ulaştığında kapatılır, çözüme ulaşmayan şikayetler gündeme getirilir.

7. KONROL VE İYİLEŞTİRMELER

Prosedürün işleyişinin değerlendirilmesi , aksayan yönlerin tespiti ve gerekli iyileştirilmelerin sağlanmasından firma içerisinde İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur.

İSTEM Medikal Tıbbi Cihaz ve San. Ltd. Şti. sosyal uygunluk temsilcisi  tarafından periyodik olarak yapılan denetimlerde kontrol ve iyileştirme çalışmaları yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

İstem Medikal’in;

– Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumun gelişimi için çaba göstermek,

– Çalışanların, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda desteklemek,

– İşçilerin sendika veya başka tür işçi dernekleri kurma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı duymak,

– İşçilere adil bir ücret ödemek,

– Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

– İş sağlığı ve güven risklerini değerlendirerek riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli tüm önlemleri almak,

– İş sağlığı ve güvenliği politikası ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

– Zorla ve gönülsüz çalıştırma yaptırmamak,

– Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya izin vermemek,

– Herhangi bir yolsuzluk, gasp, zimmete para geçirme veya rüşvet eylemlerine tolerans göstermemek,

– Tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sağlamak ve çalışanlar arasında karşı ayrımcılık yapmamak, ¨ Yasalara uygun çalışma saatlerinde çalışmak, yasal asgari yaşın altında herhangi bir işçi çalıştırmamak,

– Çalışanlar ile yasal sözleşmeler yapmak,

– Çevre politikası ile çevre anlayışını desteklemek, her türlü faaliyetlerinden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmek ve önlem almak,

– Tedarikçileri başta olmak üzere tüm iş ortaklarının, sosyal sorumluluk alanında İstem Medikal  standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen göstermek,

– Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranmak ve tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmek,

-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tüm ülkeler için geçerli olan Temel Sözleşmelerine uymak,

Sosyal Sorumluluk Politikasıdır.

 

GENEL MÜDÜR

Levent HAYYAOĞLU

Ücret genel olarak çalışanın, bir işi gerçekleştirmek üzere zihinsel, bedensel ya da her iki şekilde de sunduğu emek karşılığında aldığı bedeldir. İşe karşılık olarak ödenen ücret “asıl ücreti” ifade eder, iş gereklerine bağlı olarak belirlenir. İşletmemiz düzeyinde çalışanlar arasında “eşit işe eşit ücret” ilkesine göre ücret yapısının oluşturulmasında dikkate alınan bu asıl ücrettir.

Ücret yönetimi, ücret yapısının oluşturulması ve hangi ölçütlerle hareket edileceği, ücret değişiklikleri, ücret ayarlamaları, ödeme maliyetlerinin belirlenmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi ve programlanması faaliyetlerini içerir. Adaletli bir ücret yönetimi öncelikle uygun ücret yapısının ve ücret sisteminin belirlenmesini gerektirir.

Ücret çalışanlarımızın işten beklentileri arasında önemli bir yere sahiptir. Eğer bireyler adil şekilde ücretlendirildiklerini düşünürlerse ücret doyumları daha yüksek olmaktadır. Ücret adaleti algısında, ücretin ihtiyaçları karşılama konusundaki yeterliliği, bireyin kendi çaba ve katkılarına karşılık uygun gördüğü düzey ve diğer çalışanlarla karşılaştırma sonucunda kendi ücretine ilişkin algılaması etkili olmaktadır. Buna göre bireylerin, ihtiyaçlarını karşılama olanağı artıkça, kendileri için biçtikleri değere karşılık bir ücret aldıklarını hissettikçe ve karşılaştırmalar sonucunda benzer işleri yapan diğer çalışanlarla benzer ücretleri olduklarını algıladıkça ücret doyumları artacaktır.

Adil ücret, düzenli ve dengeli bir toplumda sağlıklı, tutumlu ve çalışkan her insanın, emeğinin karşılığı olan ve ailesinin geçimini sağlamasına ve gelecek için belirli bir miktar birikim yapmasına imkân verecek düzeyde bir gelire eşit olan ücret düzeyini ifade etmektedir. Adil ücretin belirlenmesinde, işletmemiz dışındaki diğer çalışan gruplarının ücretlerinin, hayat pahalılığının ya da geçim koşullarının da dikkate alınması gerekmektedir.

Adil ücret, çalışanın eğitim, deneyim, becerilerini ve yetkinliklerini,  iş güçlüğü ve önemini, performansına karşılık gelecek, yaşadığı toplumdaki yaşam koşullarına uygun, makul bir yaşam seviyesi sağlayacak, çalıştığı işletme içinde ve dışında kendisi ile benzer işleri yapanlarla benzer miktarda olacak bir ücret düzeyini ifade eder. Buna göre adil ücreti oluşturan unsurlar, beşeri sermaye, işin değeri, performans ölçütlerini içeren karşılıklılık, belirli bir yaşam düzeyi sağlama, işletme içi ve işletme dışı eşitlik şeklinde ele alınabilir.

Çalışanların aldıkları ücretler hangi ücret sistemi ile belirleniyor ve ne tür ek ödemeler içeriyor olursa olsun, çalışan açısından belirli unsurların karşılığı olarak eline geçen ücret miktarı esastır. Bu unsurlar çalışanın beşeri sermayesi, yaptığı işin değeri ve işinde gösterdiği performanstır.

Firmamızın adil ücret belirlenmesinde kıstas aldığı değerler aşağıda gruplandırılmıştır:

Beşeri Sermaye:

Adil ücretin unsurlarından birisi çalışanların sahip oldukları eğitim, yetenek, bilgi ve mesleki nitelik düzeylerini oluşturan beşeri sermayelerine uygun miktar ve yapıda ücret almalarıdır.

İşin Değeri:

Bir iş için ödenecek olan ücretin adil olması, o işin değerinin belirlenmesini gerektirir. Her işi için ödenecek olan kök ücretin belirlenmesinde, işin değerinin esas alınması adil ücretlendirmenin ilk adımıdır. İşin değeri ise güçlük ve önemine göre belirlenir.

TEMEL FAKTÖRLER

ALT FAKTÖRLER

 

Yetenek

Deneyim (işin gerektirdiği en az deneyim)

Eğitim (işin gerektirdiği en az eğitim düzeyi) Bilgi-beceri

Teknik Yetenek

Çaba

Zihinsel Çaba Düzeyi

Bedensel Çaba Düzeyi

 

 

Sorumluluk

Diğer çalışanlardan sorumluluk

İş güvenliğinden sorumluluk

Mali sorumluluk

Makine, araç-gereç, ekipmandan sorumluluk

Çalışma Koşulları

İş  kazası,  meslek  hastalığı  riski  istenmeyen  fiziki

koşullar (gürültü, soğuk, sıcaklık, buhar, nem v.b.)

1. Amaç

İşletmemizde Türk Ceza Kanunu 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmış: ’’18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslarını kapsayan ’’ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ uygulanmaktadır.

2. Koordinasyon ve Yönetim:

Politikanın koordinasyonundan tüm şirket yöneticileri sorumludur. Bu yöneticiler sorunlu oldukları idari ve ticari fonksiyonlardaki iş süreçlerini politikaya uygun yönetmekle sorumludurlar.

3.Uygulama :

Çocuk ve/veya genç işçiler için izlenecek yol aşağıdaki gibidir:

-Çocuk ve/veya genç işçilerin maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir.

-Genç işçi çalıştırılmayacak olup genç işçilerin ’’ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ kapsamında çalışabilecekleri işlere yönlendirmesi sağlanacaktır.

-Tesisin herhangi bir kademesinde, çocuk işçi çalıştırılmayacaktır.

-Çalışanın yasal olarak çocuk sayılmayacak yaşına kadar, finansal olarak desteklenip, okula

gitmesinin sağlanmasını taahhüt eder.

4. Ceza ve Yaptırımlar:

Çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve gençlerin istihdamı alanındaki yerel ve uluslararası hukuka

uygunsuzluk, yasalara aykırı davranışta bulunan personelin, tedarikçilerin ve/veya, şirketin ceza ve yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olmanın yanında şirketin itibarını zedeleyecektir. Herhangi bir çalışanın veya tedarikçinin çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve genç istihdamı konularını düzenleyen yasalara veya işbu politika ile tanımlanan ilke ve standartlara uymaması, iş akdinin feshi veya ticari sözleşmenin feshi ile sonuçlanabilecek yaptırımlara sebep olabilir. Bu fesih durumu, şirketin ihlali yapan tarafa karşı yasal haklarını hukuk önünde kullanmasına mâni değildir.

İstem Medikal;

Çalışanlarının örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi imzalama serbestliğine inanır ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalara saygı duyar.

 

       Çalışanlarının ayrımcılık, işten çıkarılma, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir sendikaya katılma, katılmama veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar. Yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanların özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve bu temsilciler ile iyi niyet çerçevesinde pazarlık yapmayı taahhüt eder.

 

GENEL MÜDÜR

Levent HAYYAOĞLU